شیر گازی 4 پیچ فولادی

Mechanic Valve

شیر اطمینان استیل

Stainless Steel Safety Valve

شیر انگل (زاویه ای)

Stainless Steel Angle Valve

شیر پروانه ای (ویفری)

Butterfly Valve

شیر توپی اروپایی استیل

Stainless Steel Ball Valve

شیر توپی فلنج دار استیل

Stainless Steel Flang Ball Valve

شیر خودکار سوپاپی (یکطرفه) کلاس 200 استیل

Check Valve CL 200

شیر دیسکی بین فلنجی استیل

Check valve

شیر سوزنی دنده ای

Globe Valve

شیر صافی دنده استیل

Filter Valve

شیر صافی فلنج دار استیل

Stainless Steel Flange Strainer Valve

شیر فلکه کلاس 800

Stainless Steel Gate Valve CL 800

شیر کشویی دنده کلاس 200 استیل

Gate valve CL 200

شیر کشویی فلنج دار کلاس 150 استیل

Flange Gate valve CL150

شیر گازی 4 پیچ استیل

Stainless Steel Mechanic Valve

شیر گازی 1000 وگ استیل

Ball Valve 1000 wg

شیر یک طرفه دیسکی بین فلنجی

Stainless Steel Check Valve

شیر یک طرفه لولایی بین فلنجی (ویفری)

Stainless Steel Flange Hinged Valve