بوشن دنده ای استیل

Stainless Steel Bushing

تبدیل دنده ای استیل

Stainless Steel Reducer Bushing

چپقی استیل

Stainless Steel Elbow

چهارراه دنده استیل

Stainless Steel Cross Equal Tee

درپوش مربعی استیل

Stainless Steel Square Head Plug

زانو دنده ای 45 درجه

Stainless Steel Ribbed Knee 45

سردنده (نیپل) استیل

Stainless Steel Weld Nipple

سرشلنگی استیل

Stainless Steel Hose Connector

سه راه دنده استیل

Stainless Steel Threaded Equal Tee

شیر خوکار فنری (سوپاپی)

Stainless Steel Spiral Valve

مغزی استیل

Stainless Steel Threaded Nipple

مهره ماسوره صنایع غذایی استیل

Stainless Steel Sanitary Sms Union