فلنج ساکت جوشی چیست؟

فلنج ساکت جوشی چیست

فلنج ساکت جوشی چیست؟ فلنج ساکت جوشی کمتر رایج است، اما اثربخشی آن در اتصال برابر با دیگر فلنج‌ها است و نسبت به فلنج گلودار نیاز به فضای کمتری نیز دارد. این فلنج دارای یک ساکتی است که لوله‌ای در آن قرار دارد. یکی از معایب این نوع فلنج این است که جوش کردن آن […]